Image Alt

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Duur en inhoud overeenkomst, inschrijfgeld, lidmaatschapskosten (abonnementskosten)

 1. De aard van deze overeenkomst is dat u de personal trainer bij Zadero Training inhuurt voor het geven van trainingsadviezen, het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma. De personal trainer draagt zorg voor zijn kennis door opleidingen en bijscholingen te volgen.
 2. Voor abonnementen geldt dat zij, behoudens tijdige opzegging, na afloop van de in eerste instantie overeengekomen periode, stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd worden en altijd per volle kalendermaand lopen. (voorbeeld: een jaarabonnement aangegaan op 4 maart eindigt op 30 april van het volgende kalenderjaar en wordt daarna, behoudens tijdige opzegging – tenminste 1 maand voor 30 april – stilzwijgend verlengd)
 3. Bij aanvang van het abonnement is het Lid eenmalig een inschrijfgeld van € 25,00 verschuldigd. Dit bedrag zal middels automatische incasso wordt geïnd.
 4. De abonnementskosten zijn per kalendermaand verschuldigd en zullen telkens voorafgaand aan de maand waarop deze betrekking hebben door Zadero Training middels automatische incasso worden geïnd. Bij abonnementen die niet op de eerste dag van een maand ingaan, zal het restant van die maand opgeteld worden bij het verschuldigde bedrag over de eerste volle kalendermaand van het abonnement. (bijvoorbeeld: het abonnement gaat in op 4 maart, de eerste factuur heeft dan betrekking op de periode van 4 maart tot en met 30 april)
 5. Het abonnement geeft het Lid recht om in overeenkomstig met het abonnement x aantal keer per week gebruik  te maken van de groepslessen van Zadero Training gedurende de openingstijden van Zadero Training aangegeven op het rooster op de website en in de sportschool.
 6. Indien geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden of indien de betaling gestorneerd wordt, is het Lid aan Zadero Training een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 7. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Zadero Training aan het Lid buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.

Artikel 2: Machtiging tot incasso

 1. Met ondertekening van de overeenkomst machtigt het Lid Zadero Training om de overeengekomen abonnementskosten maandelijks af te schrijven van zijn bankrekeningnummer.

Artikel 3: Verhuizing

 1. Het Lid zorgt zelf tijdig zorg voor het doorgeven van adreswijzigingen en andere van belang zijnde informatie.
 2. Indien het Lid als gevolg van een verhuizing niet meer in staat is om gebruik te maken van het lidmaatschap blijft hij desondanks verplicht de abonnementskosten tot het einde van het lopende abonnement te voldoen.

Artikel 4: Opzegging abonnement

 1. Na afloop van de eerste periode van het abonnement wordt dit, behoudens tijdige opzegging, stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd.
 2. Na afloop van de eerste periode kan het Lid het abonnement op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand (vb. bij opzegging na 1 december is 31 januari de laatste dag van het abonnement).
 3. Opzegging kan uitsluitend met gebruikmaking van het bij de balie van de sportschool verkrijgbare opzegformulier. Andere wijzen van opzegging worden niet geaccepteerd.
 4. Beëindiging van het abonnement door het Lid ontslaat hem niet van zijn betalingsverplichting van reeds verschuldigde en opeisbare bedragen.

Artikel 5: Ledenpas

 1. De directie mag bij niet betaling van de abonnementskosten en/of bij wangedrag van het Lid – een en ander naar het oordeel van de directie – het lidmaatschapschap per direct intrekken en het Lid de toegang tot het sportschool ontzeggen. De abonnementskosten blijven in dat geval gewoon tot het einde van het abonnement verschuldigd.

Artikel 6: Openingstijden

 1. De sportschool is op officiële feestdagen en gedurende een – tijdig bekend gemaakte – periode van maximaal 2 aaneensluitende weken gesloten, zonder dat dit zal leiden tot verlaging van de lidmaatschapskosten of teruggave daarvan.
 2. Trainingstijden kunnen door Zadero Training ten alle tijden worden gewijzigd, dit zal tijdig worden aangegeven. De boksschool is gesloten op officiele feestdagen. 

Artikel 7: Tariefaanpassing

 1. Zadero Training mag periodiek de tarieven wijzigen. Minimaal 30 dagen voor ingang van een tariefwijziging stelt Zadero Training het Lid hiervan in kennis. Bij tariefverhogingen van 10% of meer mag het Lid het abonnement beëindigen. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (zoals BTW verhoging) worden onmiddellijk ingevoerd en zijn geen reden tot beëindiging van het abonnement.

Artikel 8: Risico en aansprakelijkheid

 1. Het Lid weet dat het beoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Deelname aan programma’s en trainingen binnen de sportschool van Zadero Training is geheel voor eigen risico van het Lid.

U bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren van de personal trainer van medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie. Medisch advies kunt u inwinnen bij uw eigen (behandelend) arts. De personal trainer verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

 1. Zadero Training aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, nog voor schade door verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.
 2. Het Lid vrijwaart Zadero Training voor eventuele aanspraken van derden m.b.t. deze schades.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Zadero Training of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Zadero Training het Lid vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.
 4.  

Artikel 9: Klachten

 1. Eventuele klachten meldt het Lid aan de directie van Zadero Training.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter voorgelegd.

Artikel 11: annulering, niet of te laat komen

 1. U erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen minimaal 24 uur vooraf (telefonisch, sms of Whatsapp) moeten worden gemeld. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemist afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw personal training afspraken bij te wonen zoals ze zijn gepland.
 2. U begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en u erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat bent en dat deze training zal worden aangerekend. U erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. U begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.

Close
zadero training logo

Explore your inner winner

Openingstijden

Maandag – Vrijdag:
07:00 – 22:00

Zaterdag – Zondag:
07:00 – 16:00

Buiten de groepslessen om, zijn wij enkel open op afspraak.

Our socials
About